Organisatie

Stichting Viore is een maatschappelijk gedreven organisatie en werkt zonder winstoogmerk. Er werken ruim vijftig vrijwilligers, in verschillende rollen. Daarnaast draagt een klein team zorg voor het dagelijkse reilen en zeilen. De stichting wordt ondersteund door een commissie voor de programmering en een commissie voor de fondsenwerving. De stichting heeft een bestuur, dat zes maal per jaar vergadert samen met de directeur.
Viore is lid van de brancheorganisatie IPSO.
Doelstelling
Viore heeft tot doel om een belangrijke schakel te vormen in de zorgketen voor de mensen in het Gooi en omgeving, die leven met kanker.
Een schakel, waar laagdrempelige (niet medische) steun en begeleiding wordt geboden, die er op gericht is de kwaliteit van leven te verbeteren.

Dagelijks team

Miranda van den Eijnden, directeur


Ada Bergsma, vrijwilligerscoördinatie en facilitaire diensten

 
Judith Rutten, programmacoördinatie en communicatie/PR

Programmacommissie
Marijke van Daelen (Huisarts)
Marga Hijkoop (Tergooi)
Margreet Ubels (Hospice Kajan)
Ben Steultjens (GGZ centraal)
Esther van Weele (Vestalia en gids bij Viore)
Judith Rutten (programmacoördinator bij Viore)
Flip van Lidth de Jeude (bestuur bij Viore)

Commissie Fondsenwerving
Willeke Heijbroek-de Clercq
Kiki Deiters, secretaris
Herman van Heemstra
Corinne Bierman
Olav Ek

Bestuur
Willeke Heijbroek-de Clercq, voorzitter
Theo Arts, vice voorzitter
Wuif van Berkel-Selderbeek, secretaris
Gerrit Schimmelpenninck, penningmeester
Flip van Lidth de Jeude, algemeen lid
Hans Scheltema, algemeen lid
 
Bank 
IBAN rekeningnummer is: NL61 RABO 0159 6524 21 t.n.v. Stichting Viore

KvK
Stichting Viore is opgericht op 26 februari 2010 en staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32169013.

IPSO
Viore is lid van IPSO (Inloophuizen, Psycho-oncologische centra, Samenwerking en Ondersteuning), de koepelorganisatie voor inloophuizen en therapeutische centra in Nederland. IPSO behartigt de belangen, bevordert de deskundigheid en bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening bij aangesloten leden.Netwerk Palliatieve Zorg Gooi- en Vechtstreek (NPZGV)

Viore is aangesloten bij het NPZGV, dat ten doel heeft de kwaliteit van de palliatieve zorg en zeker ook de bekendheid over deze zorg in al zijn facetten in de de regio te bevorderen. In oktober 2013 tekenden 21 regionale zorgorganisaties (waaronder Viore) een convenant, waarin de intenties tot goede samenwerking en afstemming zijn vastgelegd.
 

Beleids- en verantwoordingsdocumenten van de afgelopen jaren    

Stichting Viore is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het RISN-nummer van Stichting Viore is 822083735.