Dankzij wie

Voor de financiering van haar activiteiten steunt Stichting Viore grotendeels op fondsenwerving: donaties, schenkingen en sponsoring. Daarom onderhoudt Viore een netwerk van goede-doelen-fondsen, serviceclubs, kleinere en grotere bedrijven en particulieren; veelal afkomstig uit de Gooi- en Vechtstreek.

Sponsors en donateurs

Sponsoring gebeurt meestal in de vorm van geld, maar vindt ook plaats in natura; door materialen of kennis en kunde gratis (of met korting) ter beschikking te stellen.
Mocht u meer willen weten over hoe u, uw bedrijf, organisatie of vereniging het werk van Viore kan ondersteunen? Meldt u dan met deze vraag op directie@viore.org, of stort een bedrag op IBAN bankrekening NL61 RABO 0159 6524 21, t.n.v. Stichting Viore. Dat is natuurlijk altijd goed en zeer welkom.

Kerstbijdrage voor Viore
Lees hier alles over uw kerstbijdrage voor Viore.Fiscaal vriendelijk schenken
Wanneer u Viore regelmatig steunt, kan het aantrekkelijk zijn om dit vast te leggen in een overeenkomst. Als u de gift voor minimaal vijf jaar vastlegt, is deze namelijk aftrekbaar van de belasting. Periodiek schenken, zoals dit heet, kan tegenwoordig ook zonder tussenkomst van een notaris fiscaal aftrekbaar zijn. Dat betekent dat u door eenzelfde bedrag te schenken, meer aan Viore kunt geven. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken dan kunt u hier de formulieren (één voor de schenker en één voor de ontvanger) uitdraaien, invullen en aan Viore toesturen. Viore zorgt dan voor een correcte afwikkeling. 

Afhankelijk van de belastingschijf waarin u zit, ontvangt u tot maximaal 52% van de gift retour van de Belastingdienst. In dit rekenvoorbeeld, dat uitgaat van een belastingtarief van 52%, levert dit het volgende op voor de bezoekers van Viore, mensen die leven met kanker in onze regio. 

 

Zonder overeenkomst

Met overeenkomst

U geeft

€ 250

€ 250

U krijgt terug van de Belastingdienst

€ 0

€ 130

Het kost u netto

€ 250

€ 120


Naast sponsors en donateurs zoekt Viore vrienden. Door een bericht te sturen - waarin uw naam en adres zijn vermeld, naar vrienden@viore.org en een bijdrage van € 10,- of meer over te maken op rekening NL61RABO 01596.52.421 t.n.v. stichting Viore wordt u al vriend. U kunt Viore ook van de machtiging gebruik laten maken via de knop links boven op deze site.

Testament
Wanneer u wilt nalaten aan Viore, neemt u dit op in je testament. In een testament kunt u één of meer personen of organisaties tot erfgenaam benoemen. U legt erin vast wie wat ontvangt. Dat kan een vast bedrag zijn, maar ook een percentage van uw vermogen of bijvoorbeeld een kunstwerk of onroerende zaak. 

ANBI
Stichting Viore is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in, dat giften aan Stichting Viore in aanmerking kunnen komen voor aftrek van het belastbaar inkomen. Het RISN-nummer van Stichting Viore is 822083735.


Sponsoring en donaties in natura
Soms krijgt Viore een spontaan cadeau, soms ook mag Viore een rekening doorsturen voor iets wat hard nodig is. Viore werd de afgelopen jaren verblijd met de volgende goede gaven:

Een vaatwasmachine, aangeboden door de Joanna stichting;
een schitterende electronische piano, geschonken door Riet Muller;
een installatie voor gekoeld water, gegeven door Tradeline;
viermaal per jaar wordt een sierstuk van prachtige kunstbloemen geschonken door Dijn&Diezijn;


een professionele stofzuiger, aangeboden door het Goois Stofzuigercentrum de rekening voor drukwerk en ander voorlichtingsmateriaal werd betaald door Over morgen en alle bloemen en planten worden met 50% korting geleverd door Bloemenhuis Lobelia (van Riebeeckstraat in Hilversum). De Hilversumse Soroptimisten schonken een laptop en een beamer. Meeuwsen ten Hopen verzorgen de accountancy voor Viore tegen een vriendenprijs. Empercent doet hetzelfde bij bouw en technisch onderhoud van de website. Dankzij Kanker in Beeld leidt het Viore-koor een bloeiend leven.

 


Medireva (verzendhuis voor medische hulpmiddelen) zorgt voor een noodvoorraadje stoma- en incontinentiemateriaal. 

Financiële sponsoring en donaties
Viore ontving van W.M. de Hoop Stichting een financiële bijdrage.
Heel Hilversum Helpt, bestaande uit de drie Hilversumse Rotary Clubs en ondersteunt door Rotaract, heeft Viore geholpen met een prachtig bedrag. In 2015 hebben zij met diverse activiteiten de bekendheid van Viore onder een breder publiek vergroot en geholpen met het werven van meer vrienden en financiën.
Viore ontving een financiële bijdrage van Roparun en Viore was de begunstigde van een benefietvoorstelling van Stichting de Toneelvrienden. Daarnaast wordt gedurende de periode 2013-2015 elke zondag gecollecteerd voor Viore door de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap in Hilversum. Dit goede voorbeeld wordt in de jaren 2015-2017 gevolgd door de Remonstranten in Naarden Bussum. De afdeling Bussum en omstreken van de Soroptimisten heeft Viore als goede doel gekozen voor het verenigingsjaar 2013/2014. De Protestantse gemeente te Huizen merkte Viore aan als goed doel ihet voorjaar 2016.
Al enkele jaren wordt er een aanzienlijke donatie ontvangen van de Vrienden van Hospice Kajan.
Voor ontwikkeling van Viore online werd een subsidie van het Mr. Roelsefonds ontvangen.
Verder hebben ook de Stichting Oranjefonds en de Stichting Zabawas gedoneerd aan Viore.

Het skanfonds heeft een donatie gedaan met name voor het verzorgen van op ontspanning gerichte activiteiten. Rotary Hilversum West organiseerde een wijnproeverij, waarbij de opbrengst voor Viore was.
Ook Foodsteps International heeft een donatie gedaan.

            


Bijzondere vermelding
Bijzondere vermelding verdient mevrouw Riek Bark. Mevrouw Bark werkte jaren als vrijwilliger in Hospice Kajan in Hilversum. Totdat zij ziek werd, en uiteindelijk zelf bewoner van het hospice. Na haar overlijden (in april 2006) heeft zij aan de Stichting Vrienden Hospice Gooi & Vechtstreek een schenking van formaat gedaan. Deze stichting raakte daarmee in de positie om het initiatief voor de ontwikkeling en opzet van Viore te ondersteunen. De bijdrage van Riek Bark was daarvoor de directe aanleiding. Met recht kan dus gezegd worden dat Viore mede tot stand gekomen is dankzij Riek Bark. Stichting Viore is haar daarvoor veel dank verschuldigd.

Artsenorganisatie KNMG
Op 26 juni 2012 werd Viore onderscheiden met de PLUIM van XIII. Met deze jaarlijkse prijs wil het district Gooi, Eemland & Noordwest Veluwe van artsenorganisatie KNMG de aandacht vestigen op bijzondere, regionale projecten in de gezondheidszorg. Zie ook het nieuwsbericht hierover.


KWF Kankerbestrijding
Aan Viore is, net als aan de collega’s in het land, in 2012 een subsidie van KWF Kankerbestrijding toegekend. Het is de eerste maal dat de inloopcentra een bijdrage van KWF hebben ontvangen. Dit is een uitvloeisel van de KWF-beleidsvisie 2011-2014, waarin aandacht voor psychosociale begeleiding voor mensen die leven met kanker een van de speerpunten is.